Malik Allah yar Khan Chieftain of Khunda-Net Worth, Bio, Salary, Income 2019